Okresowe badania instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny być poddawane okresowym badaniom potwierdzającym jej bezawaryjne działanie oraz bezpieczeństwo. Nasza firma posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia na wykonywanie pełnych pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej.

Wykonujemy pomiary:

 • Ochrony przed porażeniem przez samoczynne włączenie
 • Pomiary: instalacji odgromowej, ciągłości połączeń wyrównawczych, rezystancji izolacji kabli i przewodów, wyłączników różnicowo – prądowych, skuteczności zerowania
 • Kontrolujemy wyłącznika głównego

Okresowe badania to obowiązek każdego właściciela nieruchomości, często z różnych przyczyn zaniedbywany. Konsekwencją braku aktualnych badań instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej niedbałego właściciela nieruchomości w przypadku, gdy doszło do porażenia prądem elektrycznym na terenie obiektu. Zakresem kontroli powinny zostać objęte przewody, kable oraz wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji, takie jak układy sterownicze, urządzenia pomiarowe, wyłączniki RCD, odbiorniki podłączone na stałe do instalacji. Ustawa o Prawie Budowlanym reguluje wymogi przeprowadzenia badań okresowych.

 • Badania w pomieszczeniach o wyziewach żrących, zagrożone wybuchem, zagrożone pożarem, stwarzające zagrożenie dla ludzi – okres czasu pomiędzy pomiarami rezystancji izolacji – nie rzadziej niż raz do roku. W pomieszczeniach bardzo wilgotnych, gorących, zapylonych oraz pozostałych – nie rzadziej niż raz na pięć lat
 • Badania w pomieszczeniach o wyziewach żrących, zagrożone wybuchem, gorących, o dużej wilgotności – okres czasu pomiędzy pomiarem skuteczności ochrony – nie rzadziej niż raz do roku. W pomieszczeniach zagrożonych pożarem, stwarzających zagrożenie dla ludzi, zapylonych oraz pozostałych – nie rzadziej niż raz na pięć lat

Wyniki kontroli są podstawą, dzięki której można przekazać instalację do użytkowania albo przedłużyć okres jej eksploatacji. Zakończeniem pomiaru instalacji elektrycznej powinna być fachowo wykonana dokumentacja, zawierająca:

 • Miejsce wykonania pomiarów
 • Dane użytkownika, właściciela nieruchomości
 • Opis zastanej sieci elektrycznej
 • Analiza pomiarów
 • Szkic sytuacyjny nieruchomości i odbiorników w niej zlokalizowanych, oraz poddanych badaniom
 • Dodatkowe informacje mające wpływ na ocenę badanej instalacji elektrycznej