Posiadamy uprawienia do wykonywania okresowych przeglądów instalacji elektrycznej. Prawo budowlane wymaga od właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz od dostawcy energii elektrycznej, aby przegląd instalacji odbywał się co najmniej raz na pięć lat. Obowiązek ma na celu określenie stanu technicznego instalacji elektrycznej i jego wpływu na bezpieczne użytkowanie obiektu. Zakresie przeglądu rocznego proponujemy naszym klientom:

 • Sprawdzenie styków połączeń elektrycznych (rozdzielnie główne, tablice administracyjne, użytkowe, piętrowe)
 • Kontrola wizualna stanu przewodów elektrycznych i stanu gniazd bezpiecznikowych
 • Kontrola działania wyłącznika głównego
 • Kontrola opisów rozdzielni
 • Protokół pokontrolny zawierający: schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej kontrolowanego budynku, dokumentację opisową wraz ze spisem odkrytych usterek oraz sugestiami dotyczącymi dalszego postępowania z kontrolowaną instalacją elektryczną.

Przeglądy instalacji elektrycznych i obowiązkowy przegląd co 5 lat

Obowiązkowy przegląd pięcioletni, oprócz czynności wymienionych powyżej, musi dodatkowo zawierać:

 • Pomiary elektryczne instalacji elektrycznej w wydzielonych lokalach (mieszkaniach, biurach, restauracjach, salonach itp.) oraz w części wspólnej budynku.
 • Pomiar instalacji odgromowej
  • Protokół pokontrolny zawierający protokoły szczegółowe wykonanych czynności oraz opis aktualnego stanu instalacji elektrycznej wraz z wyszczególnionymi usterkami oraz sugestiami dotyczącymi dalszego postępowania z kontrolowaną instalacją elektryczną. Wykonujemy również dodatkowe pomiary instalacji elektrycznej:
   • Kontrola ochrony przed porażeniem poprzez samoczynne wyłączenie
   • Kontrola impedancji pętli zwarcia (skuteczność zerowania)
   • Pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
   • Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów
   • Pomiary wyłączników różnicowo – prądowych